سوییچ به حالت مطالعه
دریافت تقدیر نامه کاهش مصرف قند و نمک از معاونت غذا و دارو

دریافت تقدیر نامه کاهش مصرف قند و نمک از معاونت غذا و دارو

  • ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

 

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﻟﻢ زﯾﺮ ﺑﻨﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮ ﮐﺸﻮری است و ﯾﮑﯽ از راﻫﻬﺎي ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ارائه اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻔﺎف و ﻗﺎﺑﻞ درك درﻣﻮرد ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺧﻮراﮐﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺿﺮوري است. ﯾﮑﯽ از راهکارهای ﻣﺆﺛﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎهش ﻣﺼﺮف ﻗﻨﺪ، ﻧﻤﮏ و ﭼﺮﺑﯽ در مصرف ﻏﺬاﯾﯽ روزمره، اﻧﺘﺨﺎب آگاهانه کالاهای مصرفی خوراکی ﺑﺎ مورد توجه قرار دادن ﻧﺸﺎﻧﮕر های رﻧﮕﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﭼﺮاغ راهنمای ﺗﻐﺬﯾﻪ ای در پشت بسته بندی محصولات است که نشان دهنده میزان مواد تشکیل دهنده محصول ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

درج این نشانگرهای رنگی با هدف افزایش آگاهی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و اﺻﻼح اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف، ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳت.

دریافت تقدیر نامه کاهش مصرف قند و نمک از سازمان معاونت غذا و دارو توسط تعاونی تولیدی نوید کاران مهر تائیدی بر اهمیت سلامت مصرف کنندگان، نزد محصولات غذائی "برتر" می باشد.

ثبت نظر

نظرات

لطفا دیدگاه خود را برای ما بنویسید.

فرم نظرات
کد امنیتی
large desktop desktop tablet phone © Badkoobeh